Kwaliteitscommissie Limburg

Toetsingscriteria

Kwaliteitsmenu
De adviescommissie toetst welke module van het provinciale of gemeentelijke kwaliteitsmenu van toepassing is:

 • Nieuwe landgoederen (6.4)
 • Gebiedseigen recreatie en toerisme (6.5)
 • Niet gebiedseigen recreatie en toerisme (6.6)
 • Agrarische nieuwvestiging en –uitbreiding (6.7)
 • Uitbreiding glastuinbouw (niet voor ZL) (6.8)
 • Uitbreiding bedrijventerreinen (niet voor ZL) (6.9)
 • Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied (6.10)
 • Nieuwe (solitaire) woningbouw *) (6.11)
 • Nieuwe uitbreidingsgebieden woningbouw (niet voor ZL) (6.12)
 • Overige (gebouwde) functies (6.13)
 •  Eigen modules gemeente **)

*) Ontwikkeling binnen een lint of cluster of aansluitend aan de contour.
**) Uitbreiding of splitsing van woningen in het buitengebied, de invulling van Voormalige Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB’s) met economische dragers, uitbreiding van recreatiewoningen en vergroting van bijgebouwen. Daarin dient gekoppeld te worden een gewenste kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitseisen
De adviescommissie toetst of aan alle volgende eisen is voldaan:

 • De ontwikkeling past in het gewenste streefbeeld voor het betreffende buitengebied.
 • Er vindt geen aantasting plaats van het aanwezige basiskapitaal.
 • De kwaliteitsbijdrage is in overeenstemming met de normering.
 • Ter plekke worden zodanige maatregelen genomen dat er sprake is van een goede landschappelijke natuurlijke en cultuurhistorische inpassing.
 • De ontwikkeling levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied in groter verband. Bedoelde kwaliteitsverbetering dient zo mogelijk te zijn ingekaderd via een intergemeentelijke / regionale aanpak.
 • Voor zover het Zuid-Limburg betreft, gaat het niet om grootschalige ontwikkelingen maar richt zich op het oplossen van knelpunten, het bieden van kansen en meer ruimte voor maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen.