Kwaliteitscommissie Limburg

Reglement Kwaliteitscommissie Limburg

De Stichting Kwaliteitscommissie Limburg (hierna: de Stichting), heeft ten doel het uitbrengen van adviezen aan gemeenten in de Provincie Limburg over aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, die afwijken van vigerende bestemmingsplannen en waarop het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) van toepassing, met al hetgeen daartoe behoort en daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de formele rechtsvorm ‘Stichting Kwaliteitscommissie Limburg’ is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw ir. J.M.M. Jongeling-Rooth
    Voorzitter
  • De heer M.W.J. Schormans
    Secretaris
  • De heer ing. W. Habets
    Penningmeester

Artikel 1 Commissie

Voor het uit brengen van de in het dictum genoemde adviezen is door de Stichting een onafhankelijke adviescommissie, de Kwaliteitscommissie Limburg (hierna: de commissie) ingesteld.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt desgevraagd schriftelijk advies uit aan Burgemeester en Wethouders
van alle gemeenten in Limburg over principe- aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen
in het buitengebied, die afwijken van vigerende bestemmingsplannen en waarop het LKM
van toepassing is, met al hetgeen daartoe behoort en daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord waarbij met name gelet wordt op:
wat de bouwaanvraag betreft: de locatie, de situering op de kavel, de maat en schaal in relatie tot de directe omgeving;
wat de kwaliteitsverbetering betreft: een ten aanzien van de inhoud en omvang in verhouding tot de bouwaanvraag gepaste kwaliteitsverbetering.
De commissie blijft bij haar advisering binnen de provinciale en gemeentelijke beleidskaders en respecteert daarbij het door de gemeenteraad op grond van artikel 12 van de Woningwet vastgestelde welstandsbeleid en de taken van de commissie op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Monumentenwet.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaat schap

De commissie bestaat uit zes, onafhankelijk van Gedeputeerde Staten van Limburg en Burgemeester en Wethouders van de alle Limburgse gemeenten opererende, leden en plaatsvervangers met kennis van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, agricultuur, stedenbouw, financiën / planeconomie / projectontwikkeling. De leden van de commissie, waaronder de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van de Stichting. De benoeming geschiedt in beginsel voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat
er na drie jaar een evaluatie plaatsvindt door het bestuur van de Stichting
De plaatsvervanger van de voorzitter wordt door de leden van de commissie aangewezen uit haar midden.
De leden van de commissie kunnen ook zelf tussentijds ontslag nemen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Zij doen daarvan onverwijld mededeling aan de voorzitter van de Stichting.

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter van de Stichting is tevens voorzitter van de commissie. De voorzitter bepaalt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering. Hij roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De voorzitter leidt de vergadering. Het advies wordt ondertekend door voorzitter c.q. de secretaris van de Stichting.

Artikel 5 Secretaris van de commissie

De secretaris van de Stichting bereidt samen met de secretaris van de commissie de behandeling van de aanvragen voor. Hij neemt de nodige initiatieven en maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en de voortgang van de advisering. Hij draagt zorg voor een tijdige terugkoppeling en voor monitoring aan de leden van de commissie. De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Vergaderingen

De voorzitter, in samenspraak met de secretaris, kan ambtenaren of andere deskundigen en de initiatiefnemers uitnodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.
Ambtenaren, andere deskundigen en initiatiefnemers die de vergaderingen bijwonen hebben geen stemrecht.
Het deel van de vergadering waarin de commissie beraadslaagt over het uit te brengen advies vindt achter gesloten deuren plaats.

Artikel 7 Werkwijze

De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.
De commissie mag geen besluiten nemen omtrent de uit te brengen adviezen, indien niet ten minste drie van de zes leden, waaronder de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig zijn. Indien bij een vergadering minder dan drie leden aanwezig zijn, wordt het besluit waar omtrent advies moet worden uitgebracht opnieuw geagendeerd en behandeld in de volgende vergadering waarbij wel tenminste drie leden aanwezig zijn.
Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
In het geval dat een lid van de commissie, in verband met belangenverstrengeling tussen zijn werk als commissielid en andere werkzaamheden, niet onafhankelijk kan oordelen over een bepaalde aanvraag onthoudt hij zich van stemming.
Het advies van de commissie bevat tenminste de motivering hoe men tot het advies is gekomen en de relevante opvattingen van de leden.
Het advies wordt uiterlijk binnen vier weken na de vergadering waarin de zaak is behandeld uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente(n).
De termijn van vier weken kan maximaal met vier weken worden verlengd indien het een complexe aanvraag betreft, dan wel het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

Artikel 8 Verantwoording

De commissie brengt jaarlijks verslag uit over de verrichte werkzaamheden aan de Stichting.

Artikel 9 Bezoldiging

De commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding vast te stellen door het bestuur van de Stichting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als ‘Reglement Kwaliteitscommissie Limburg’.
Aldus vastgesteld door het Bestuur en de leden van de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg.