Kwaliteitscommissie Limburg

Over ons

De Stichting Kwaliteitscommissie Limburg adviseert gemeenten in de Provincie Limburg
over aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van het Limburgs
Kwaliteitsmenu (LKM). Deze aanvragen liggen in het buitengebied en wijken af
van vigerende bestemmingsplannen. De kwaliteitscommissie neemt deze functie ruim.

Het Limburgs Kwaliteitsmenu – LKM
Het Limburgs Kwaliteitsmenu stelt regels voor het bouwen in het buitengebied in Limburg.
Het LKM geldt voor alle ‘rode ontwikkelingen’ zoals woningbouw, een bedrijfsuitbreiding,
nieuwe agrarische bedrijven enzovoorts. Dergelijke ontwikkelingen zijn alleen mogelijk
indien een kwaliteitsverbetering van datzelfde buitengebied plaatsvindt. Enerzijds gaat
het hierbij om het creëren van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de plek van de
ingreep, bijvoorbeeld afbraak van detonerende  bebouwing en/of een harmonieuze
inpassing in de landschappelijke structuur. Anderzijds is het beleid gericht op het realiseren van een kwaliteitsverbetering in groter verband in vorm van bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe natuur of landschapselementen.

Vanaf 1 januari 2012 zijn Limburgse gemeenten zelf verantwoordelijk voor de advisering
over plannen binnen de werkingssfeer van het LKM. Willen gemeenten nieuwe ontwikkelingen
in het buitengebied toestaan dan moeten zij o.a. invulling geven aan een onafhankelijke en deskundige advisering door een (regionale) kwaliteitscommissie. De Stichting Kwaliteitscommissie Limburg toetst of wordt voldaan aan de modules zoals deze zijn vastgelegd in het LKM en of er sprake is van een kwaliteitsverbetering.

Voor meer informatie over het LKM verwijzen wij u naar:
Het Limburgs Kwaliteitsmenu_LKM

Missie Kwaliteitscommissie Limburg
Onze missie is de bevordering en instandhouding van de schoonheid van bebouwing en landschap van Limburg. Deze missie is actueel. Sterker nog: de noodzaak om kwaliteit te realiseren wordt door steeds meer mensen gevoeld.